Софтуер

АНАЛИЗ ФСД е цялостен пакет за водене на счетоводство,интегриран изцяло със складове и производство.

Счетоводство интегрирано със склад и производство

Автоматично с осчетоводяването се подготвят документите и дискетата за ДДС. Справки по разчети с доставчици и клиенти в различен разрез.Приходи и разходи на различни нива на аналитичност.Статистика на покупните цени на материалите и стоките по доставчици. Статистика на продажбите по групи СМЦ.

Склад

 • Изписване на материали по разходни норми.Складови наличности на СМЦ – следене по складове /собствени и дистрибуторски/;
 • Формиране цена на придобиване на СМЦ с включване на допълнителни разходи,отчетени с повече фактури;
 • Автоматично отписване на СМЦ по цена на придобиване или по себестойност на реализираните СМЦ;
 • При покупка или продажба на СМЦ – генериране и на складови документи.

Генериране на отчети

 • Главна книга (за месец и с натрупване);
 • Оборотна ведомост (за месец и с натрупване);
 • ОПР, Баланс, Отчет за паричния поток, Собствен капитал;
 • Справки за статистиката (група 60,продажби по групи и др.);
 • Показатели за финансов анализ.

Дълготрайни активи

 • Автоматично осчетоводаване на амортизацията.Изчисляване на данъчно признати амортизации и разликите със счетоводната за всеки ДА.Отписване. Преоценка;
 • Извеждат се: инвентарна книга,амортизационен план, данъчен амортизационен план, справки за амортизирани, закупени,отписани и преоценени ДА.

Производство

 • Извеждане на лимитни карти по изделия на база разходни норми на материали (за произведени,продадени и планирани готови изделия);
 • Връзка с наличните материали в склада;
 • Брутни и нетни потребности от материали по поръчки;
 • Изчисление себестойността на готовата продукция по разходни норми и по действително вложени материали.Съпоставяне на плановата и реалната себестойност. Незавършено производство.

Фактуриране

 • Програма за печат на фактури с висока адаптивност към нуждите на клиента.

   

АНАЛИЗ ФСД

Могат да се генерират подробни и обобщени справки по различни критерии, поддържат се минимум 3 аналитични нива. Продукта позволява независимо съставяне на финансови отчети,без намеса на софтуерната компания.

Програмата дава възможност за автоматично изписване на материали чрез генериране на лимитни карти на база разходните норми по изделия.Възможно е разхода да се посочи на различни нива- т.е.когато едно готово изделие се влага в друго.

Софтуерът се закупува еднократно, не се плаща годишна такса.

Свържете се с нас